Grote opkomst tijdens presentatie concept ontwikkelvisie Orionzone (bouw van ca. 600 woningen)

Foto: Charles Duijff

De Orionzone is één van de zeven ontwikkelzones in Haarlem, waar extra woningen en voorzieningen komen. Behalve de ontwikkeling van de zeven zones heeft de gemeente Haarlem daarbij te maken met de ontwikkeling van een gigantisch mobiliteitsplan. Gaat het bij de Orionzone om 600 woningen, de ambitie voor Haarlem is 10.000 woningen tot 2025.

Aan belangstelling voor een informatiebijeenkomst in de Apostolische Kerk aan de Plesmanlaan ontbrak het niet dinsdag 7 mei 2019. Het eerste informatie-uur (17.00 uur) leverde al een bomvolle kerkruimte op, ook wat het balkon betreft. Ondermeer werd uitgebreid gesproken over een fietstunnel vanaf de Orionweg richting het Mendel College. Dit blijkt erg duur te zijn en is technisch ondoenlijk volgens bouwkundigen. De situatie is anders dan die bij de Jan Gijzenkade, waardoor de tunneluitgang ergens voor het schoolgebouw van het Mendel zou uitkomen. Veel (toekomstige) bewoners zijn forensen, er ontstaat bovendien meer bedrijfsactiviteit en dus worden aangrenzende woonwijken belast met aanzienlijk meer doorgaand verkeer. Als redacteur van Nieuws.nl groeide ik op in Haarlem zuid west en ik spreek nu en dan nog wel met voormalige buurtgenoten. Bewoners van Haarlem Zuid West ervaren nu al de gevolgen van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Plaza West nabij de Bavo Basiliek aan de Westergracht. Verkeer en dus ook vrachtverkeer kiest bijvoorbeeld de Ruyterweg, de Pijlslaan, de Randweg, de Spanjaardslaan, Fonteinlaan en Paviljoenslaan om Haarlem binnen te komen of  te verlaten. De Leidsevaart en Haarlemse binnenstad zijn nauwelijks een optie. Soms kiest men voor Heemstede om de snelwegen te bereiken. De mobiliteitsproblematiek speelt dus ook in omliggende gemeenten en zal in nauw overleg met de Provincie en voor Haarlem relevante gemeenten moeten worden opgelost. Mede gelet op actuele thema’s als klimaat en duurzaamheid een mega-uitdaging!

Haarlem Noord

Zo is men in Haarlem Noord voor richting noord of zuid ook afhankelijk van de Randweg en wil men richting oost dan zijn bijvoorbeeld de Vondellaan, de Zaanenlaan, de Jan Gijzenkade en vervolgens de Spaarndamseweg en Waarderweg belangrijke uitvalswegen. Zo ook de Rijksstraatweg en Schoterweg, om zo via de N200 (Waarderpolder) de A9 en overige snelwegen te bereiken.

Terug naar de ontwikkelvisie

Betrokken bewoners en toekomstige bewoners van de Orionzone zijn -en dat is logisch- met name gefocust op de (her)inrichting van hun woonwijk. De bouwstijl van nieuwe woningen bijvoorbeeld en waar kan ik mijn auto straks kwijt. Wat gebeurt met het openbaar vervoer.  Hoe zit het met de groenvoorziening, komt er een supermarkt in de buurt. Wordt er aan onze jeugd gedacht. Zoveel vragen en voor de verantwoordelijke gemeenteambtenaren en overige betrokken deskundigen een serieuze- en verantwoordelijke opgaaf.

Het dagelijks gemeentebestuur (college van Burgemeester en Wethouders) en de raadscommissie krijgen in juni 2019 de concept ontwikkelvisie ter beoordeling aangeboden. Daarna volgt van augustus tot oktober een inspraakperiode van 6 weken. Uitgebreide versie van de concept ontwikkelvisie- en de procedure lezen? Download hier de informatie.

Bron gemeente: De gemeente Haarlem ziet kans voor ongeveer 600 woningen bij de Orionweg en de Planetenlaan. Als er meer mensen komen wonen betekent het dat er ook meer voorzieningen komen, zoals winkels, horeca en huisartsen. Tijdens bijeenkomsten, werkateliers en online op deze website kon iedereen een reactie geven.

Concept ontwikkelvisie Orionzone

De concept ontwikkelvisie is met reacties van omwonenden en betrokkenen tijdens een uitvoerig participatietraject gemaakt. Belangrijkste punten van de concept ontwikkelvisie:

 • Een gebied met ongeveer 600 extra woningen en extra voorzieningen
 • Extra woningen komen vooral aan de Rijksstraatweg richting Stadionplein
 • Bouwhoogtes sluiten aan bij de bebouwing nu van de omliggende wijken
 • Karakter van de Orionzone behouden
 • Passende bouwstijl bijvoorbeeld Nieuwe Haagse School-stijl
 • Meer groen in hele gebied voorbereiding klimaatverandering
 • Verbinding met Schoterbos beter door andere inrichting Sportpark
  (met zwembad en buitenbad)
 • Groene parkstrook langs Planetenlaan
 • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
 • Beter openbaar vervoer naar binnenstad en de regio

Reageren kan tot 15 mei.

Tot 15 mei kunt u op de concept visie reageren. Deze kan dan nog maar heel beperkt worden aangepast voordat het aan het college van B&W wordt aangeboden

Reacties