Begroting Gemeente Haarlem in teken van keuzes door coronacrisis

Foto: Pixabay

Haarlem neemt maatregelen om gevolgen coronavirus en structurele groei jeugdhulp en Wmo op te vangen, investeert in onderwijshuisvesting, vastgoed, cultuur, verduurzaming en sportvoorzieningen maar moet ook voorstellen om parkeertarieven en OZB te laten stijgen, minder geld vrij te maken voor initiatieven uit de stad en in te grijpen in voorzieningenniveau.

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben het financieel moeilijk. Veruit de belangrijkste oorzaak hiervan is de stijging van de kosten van taken die van het Rijk naar gemeenten zijn overgegaan, terwijl de vergoeding van het Rijk hiervoor achterblijft.

Financiële ontwikkelingen

Het college stelt een breed pakket maatregelen voor dat meerdere domeinen raakt. Zo wordt voorgesteld de parkeertarieven en de Onroerend Zaakbelasting (OZB) te verhogen. Daarnaast moet ook worden ingegrepen in het voorzieningenniveau. Er is minder geld beschikbaar voor initiatieven uit de stad, budgetten worden deels bevroren en er is geen geld om bij onderhoudsprojecten aanvullende wensen mee te nemen.

Duurzaamheid

De ambitie om Haarlem duurzaam en klimaatbestendig te maken, blijft deze collegeperiode onverminderd groot. Daarom blijft Haarlem hier ook in deze begroting extra in investeren. Nu de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming in het beleid van de gemeente een plek hebben gekregen, worden duidelijke stappen gezet, zoals de oprichting van een warmtebedrijf en de zon- en windprojecten op Schoteroog. Door mee te doen in het nieuwe regionale investeringsfonds Invest- MRA ontstaan meer mogelijkheden voor grotere projecten op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie in onze stad en regio. Daarnaast is er € 9 miljoen voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Ondertussen wordt gewerkt aan een stappenplan waarmee relevante ontwikkelingen zoals elektriciteitsproductie, energiebesparing en de impact van duurzaamheidsmaatregelen worden gemonitord voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Juist nu investeren

Met de Programmabegroting 2021 – 2025 wil het college van Haarlem juist nu blijven investeren voor inwoners en ondernemers in de stad. Daarbij zijn de doelen in het coalitieprogramma Duurzaam Doen nog onverminderd actueel. Daarom wordt voorgesteld tot en met 2024 meer te investeren in de stad en wel € 17 miljoen meer in onderwijshuisvesting, € 9 miljoen meer voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed, € 3 miljoen meer voor cultuur, € 3 miljoen meer voor sportvoorzieningen en € 4,5 miljoen voor de aanpak van de Schoterweg-Rijksstraatweg.

Sociale stad
Het college stelt voor € 3 miljoen extra vrij te maken om de toenemende kosten van jeugdhulp en Wmo te kunnen dekken. Maar door de stijgende vraag blijven daarnaast ook maatregelen nodig om de kosten voor Jeugdhulp en Wmo beheersbaar en betaalbaar te houden. De vraag naar zorg en daarmee van kosten voor Jeugd en Wmo groeit sneller dan de vergoeding die Haarlem hiervoor van het Rijk ontvangt. Haarlem voert met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de veertig grootste gemeenten in Nederland (G40) de discussie met de Rijksoverheid om meer structurele middelen om de oplopende scheefgroei terug te draaien.

Programmabegroting 2021-2025 in de gemeenteraad
In november neemt de gemeenteraad van Haarlem een definitief besluit over deze begroting. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 2 en donderdag 5 november.

De volledige Programmabegroting is te vinden op www.haarlem.nl/begroting

Reacties