Haarlem: Onderzoek naar geschikte locatie nieuw busstation

Foto: Charles Duijff

Om de groeiende stad bereikbaar te houden, de leefbaarheid van de binnenstad en de kwaliteit van het stationsgebied van Haarlem te verbeteren, hebben Provincie Noord- Holland en gemeente Haarlem een verkennend onderzoek verricht naar een geschikte locatie voor een nieuw busstation: OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.

Locatie Schipholweg

Samen met de provincie Noord-Holland heeft de gemeente een verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor het OV-knooppunt. Het maakt deel uit van de landelijke Ontwikkelagenda van het Toekomstbeeld OV 2040. In overleg met ontwikkelaars, vervoerders, wijkraden en de belangengroepen Fietsersbond, Rover, Buskruit en Bomenwachters zijn 15 potentiële locaties beoordeeld. De kansrijkste locatie ligt op de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg:
OV-Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.
De volgende stap is een vervolgonderzoek naar de inpassing van een busstation op deze geselecteerde locatie. Daarover neemt de gemeenteraad dit najaar een besluit.

Aanleiding

Het openbaar vervoer zal tot 2040 naar verwachting met zo’n 50% groeien, ondanks de gevolgen van Covid19. Om de binnenstad en het stationsgebied zoveel mogelijk van deze groei te ontlasten, is de mogelijkheid van een nieuw OV-knooppunt op de Schipholweg onderzocht. Een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum is een belangrijke voorwaarde om de ambities zoals omschreven in de ‘Toekomstvisie Stationsgebied’ te kunnen realiseren. Deze visie ligt vanaf 26 oktober ter inzage. Dit nieuwe OV-knooppunt krijgt een belangrijke regionale functie door de directe verbindingen met de Zuid-as en Schiphol. Ook kan dit OV- knooppunt bewoners en reizigers in andere Haarlemse gebieden bedienen. Het nieuwe OV- knooppunt draagt met het bieden van goede alternatieven voor de auto bij aan de verduurzaming van het mobiliteitssysteem.

 

Reacties