Illegaal wonen in Waarderpolder nu echt aangepakt

Foto: Facebookpagina Parkmanagement Waarderpolder

De gemeente Haarlem gaat illegaal wonen op het bedrijventerrein Waarderpolder aanpakken. De afgelopen jaren is dit gedoogd.

Alle bedrijven in de Waarderpolder ontvangen deze week een brief namens burgemeester Jos Wienen over de aanpak van onrechtmatige bewoning op het bedrijventerrein. Wonen mag in de Waarderpolder alleen in erkende bedrijfswoningen. Daarbuiten is het niet toegestaan. Na uitgebreide controles in 2015 en 2016, start dit jaar de handhaving.

Dit betekent dat bewoners in illegale situaties niet langer kunnen wonen op het bedrijventerrein Waarderpolder, ook niet in huursituaties. De aanpak start met nieuwe controles zodat duidelijk is waar nog steeds wordt gewoond. Vervolgens zal het college de overtreders, dat wil zeggen eigenaars én huurders, dwangsommen opleggen als de overtreding voortduurt.

Alternatieve woning

Bij de eerdere controles is, waar mogelijk, gesproken met de aangetroffen bewoners. Hen is volgens de gemeente uitgelegd dat het een illegale situatie betreft en dat zij op zoek moeten gaan naar een alternatieve woning.

De Waarderpolder moet zich als bedrijventerrein kunnen blijven ontwikkelen. Wonen belemmert het functioneren van bedrijven doordat in woongebieden strengere milieuregels gelden. Doordat nu gewoond wordt op locaties waar dat niet is toegestaan, is het voor hulpdiensten onduidelijk hoe zij moeten handelen bij calamiteiten en dat leidt tot onaanvaardbare risico’s. De gemeente wil daarom een einde maken aan onrechtmatige bewoning in dit gebied.

 

Reacties