Haarlems pakket steunmaatregelen coronacrisis van 5,8 miljoen euro

Geen precario voor terrassen
Foto: Charles Duijff

Kwijtschelding huren grote sport- en culturele instellingen, belastingverlaging ondernemers, geen precario voor terrassen en verlaging reclamebelasting.

Door de coronacrisis zijn veel instellingen en organisaties in Haarlem in de problemen gekomen. Het college van burgemeester en wethouders wil een pakket steunmaatregelen van totaal 5,8 miljoen euro inzetten om de eerste gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Naast belastingmaatregelen voor getroffen ondernemers, geeft de gemeente noodsteun aan instellingen en organisaties die voor het grootste deel financieel afhankelijk zijn van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld musea, podia en sportverenigingen.

Het Haarlems pakket steunmaatregelen coronacrisis bestaat uit verschillende maatregelen.
Ten eerste enkele noodmaatregelen voor de organisaties die de gemeente vanwege hun publieke belang al subsidieert. Van de grote instellingen zoals het Frans Halsmuseum, de Stadsschouwburg/Philharmonie, het Patronaat, de Toneelschuur/Filmschuur en van de sportverenigingen wordt de huur van drie maanden kwijtgescholden.
Voor de overige gesubsidieerde kunst en cultuurinstellingen, van bibliotheek tot Vishal, is het bij acute nood mogelijk om compensatie te krijgen voor de verliezen door de coronacrisis.
Daarnaast komt de gemeente kleine ondernemers, waaronder de horeca, tegemoet. Horeca hoeft over 2020 geen precario voor terrassen te betalen en de reclamebelasting voor ondernemers wordt tijdelijk verlaagd.

Verder heeft Spaarnelanden extra werk geleverd om de stad schoon te houden. Vanwege de lockdown boden Haarlemmers veel meer afval aan. Voor de opvang van daklozen in de Beijneshal heeft de gemeente ook extra geld uitgetrokken. De gemeenteraad neemt op 1 juli een besluit over de noodmaatregelen en de belastingverlaging voor ondernemers.

Monitoren en herstel
Met de invoering van deze noodmaatregelen hoopt het college cultuurinstellingen en sportverenigingen in acute nood te kunnen helpen. In het najaar wil het college een herstelplan ontwikkelen voor de periode na dit jaar. Ondertussen blijft de gemeente scherp monitoren wat de effecten van het steunpakket zijn en welke maatregelen bijgestuurd moeten worden of meer structureel nodig zijn.

Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl

Pakket steunmaatregelen coronacrisis (afgerond op € 10.000)

  • Noodmaatregelen cultuur:  € 2.400.000
  • Noodmaatregelen sport:  € 1.500.000
  • Noodopvang Beijneshal:  € 620.000
  • Extra afvalinzameling Spaarnelanden:  € 720.000
  • Maatregelen precario en reclamebelasting:  € 350.000
  • Overig:  € 220.000
  • Totaal: € 5.810.000

Reacties