Begroting 2022: Haarlem ondanks financiële onzekerheden toch ambitieus

Foto: Pixabay

Als gevolg van de ontwikkelingen rond de coronacrisis en het uitblijven van een nieuw kabinet zijn er grote financiële onzekerheden voor het komende jaar. De gemeente Haarlem kiest daarom voor een voorzichtige begroting zonder grote risico’s. Het coalitieprogramma Duurzaam doen krijgt wel een extra versterking met een eenmalige versterking van € 12 miljoen.

Financiële ontwikkelingen
De uitwerking van de begroting 2022 is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2022 en de uitkomst van de meicirculaire. Bij de Kadernota 2022 is vanwege de grote onzekerheden (gevolgen coronacrisis, compensatie hogere kosten jeugd en Wmo, herijking gemeentefonds en compensatie energietransitie) besloten om belangrijke financiële afwegingen te betrekken bij de Programmabegroting 2022-2026. Daarbij was de hoop dat er op een aantal onzekerheden meer duidelijkheid zou komen. Dat blijkt niet het geval.

Op één punt is meer duidelijkheid gekomen. Er is een incidentele rijksbijdrage toegezegd in 2022 voor de hogere lasten Jeugd. Meerjarig mag van de toezichthouder 75% van het aflopende bedrag als structurele baten worden geraamd.

Ontwikkeling woonlasten
De lokale lastendruk wordt bepaald door de tarieven van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor huurders is alleen de hoogte van de afvalstoffenheffing bepalend. De lokale lastendruk stijgt in 2022 gering (0,5%) van € 893 naar € 898 per meerpersoonshuishouden en blijft daarmee ruim onder de geraamde inflatie van 1,4%.

Duurzame stad
De stad duurzaam en klimaatbestendig maken, blijft de grootste ambitie van het coalitieprogramma. Haarlem wil in 2040 van het aardgas af, in 2040 circulair zijn en in 2050 klimaatbestendig. Dit is een enorme opgave, zeker nu de benodigde middelen van het Rijk op zich laten wachten. De energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming hebben inmiddels in bijna alle beleids- ontwikkelingen en taken van de gemeente een plek gekregen. De duurzaamheidsbegroting is een vast onderdeel van de jaarlijkse begroting geworden. Met drie warmtenet projecten in de startblokken wordt duurzame verwarming van de eerste delen van de stad de komende tijd stap voor stap realiteit. Om de klimaatcrisis te bestrijden wordt met deze begroting onverminderd doorgewerkt op de ingeslagen weg, zoals geformuleerd in de routekaart duurzaamheid.

Sociale stad
Ook dit jaar heeft de gemeente te maken met toenemende aantallen cliënten in Wmo en Jeugdhulp. Zoals aangeven is er meer duidelijkheid gekomen over de extra rijksmiddelen voor Jeugd. Voor de Wmo is dat uitsluitsel er nog niet. Conform de kadernota zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de toenemende aantallen in 2022 voor jeugd en

Om de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp op de lange termijn passend én betaalbaar te houden is echter een stelselwijziging nodig. Deze stelselwijziging wil het college met name realiseren door middel van de verwervingen voor Jeugdhulp, Gewoon in de Wijk (sociale basis, sociaal wijkteam en begeleiding) en de Huishoudelijke Ondersteuning. Vanwege de aanpassingen die deze stelselwijzigingen vragen van aanbieders, van de gemeente en van inwoners zal het financiële effect in 2022 nog niet volledig gerealiseerd worden.

Raadsbehandeling Programmabegroting 2022-2026
In november neemt de gemeenteraad van Haarlem een definitief besluit over deze begroting. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 8 november en 11 november. De volledige programmabegroting is te vinden op www.haarlem.nl/begroting.

Reacties